പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം

Tekmax-ൽ, ഞങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ നിർമ്മാണ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് സിസ്റ്റത്തിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലും ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു.പെർഫോമൻസ് മാനേജ്‌മെന്റ്, 6S ഓൺ-സൈറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ, ജോലിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലിങ്കുകൾ നന്നായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ഓൺ-സൈറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയെ വിശദമായ മാനേജ്‌മെന്റിനുള്ള ടാസ്‌ക്കുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു.

"കളർഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ മാനുവൽ", "വെന്റിലേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ മാനുവൽ", "ബിൽഡിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ മാനുവൽ", "ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൈപ്പ്ലൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ" എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിർമ്മാണ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ മാനുവലുകളുടെ ഒരു പരമ്പരയിൽ ഞങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ അവസാനിച്ചു. "സൈറ്റ് സിവിലൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ മാനുവൽ", "പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ മാനുവൽ."ഈ മാനുവലുകൾ ഞങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഒരു റഫറൻസ് ഗൈഡായി വർത്തിക്കുന്നു, അവർ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഓരോ ലിങ്കിന്റെയും ഗുണനിലവാരം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് കർശനമായി പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെന്റും നിർമ്മാണവും നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.

ഞങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ മാനുവലുകൾ ഗുണനിലവാരത്തിലും കാര്യക്ഷമതയിലും ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഒരു വശം മാത്രമാണ്.ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കവിയുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആശയവിനിമയത്തിനും സഹകരണത്തിനും ഞങ്ങൾ ശക്തമായ ഊന്നൽ നൽകുന്നു.ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനും അപ്‌ഡേറ്റുകൾ നൽകാനും ഞങ്ങളുടെ ടീം എപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്, കൂടാതെ പ്രോജക്റ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മുഴുവൻ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലുടനീളം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (2)

നിങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രോജക്റ്റിനായി നിങ്ങൾ Tekmax തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ നിർമ്മാണ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് സിസ്റ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റവും പ്രോജക്റ്റിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലും കാര്യക്ഷമതയിലും പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം.

പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (1)