സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

AAA ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റഡ് കമ്പനി

AAA ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റഡ് കമ്പനി

ഹൈടെക് എന്റർപ്രൈസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഹൈടെക് എന്റർപ്രൈസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഡാലിയൻ ആർക്കിടെക്ച്വൽ ഡെക്കറേഷൻ അസോസിയേഷന്റെ അംഗത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഡാലിയൻ ആർക്കിടെക്ച്വൽ ഡെക്കറേഷൻ അസോസിയേഷന്റെ അംഗത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ചൈന ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രി അസോസിയേഷന്റെ അംഗത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ചൈന ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രി അസോസിയേഷന്റെ അംഗത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

സേഫ്റ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈസൻസ്

സേഫ്റ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈസൻസ്

cer1

TEKMAX ബിസിനസ് ലൈസൻസ്

ISO45001

ISO45001

ISO9001

ISO14001

ISO14001

ISO9001

cer2

കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്റർപ്രൈസ് യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്